Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność

1 000 000 zł dotacji

Nabór 5 września 2024 – do 11 października 2024

Dla kogo :

 1. Działalność rolnicza o wielkości ekonomicznej od 25 tysięcy euro do 250 tysięcy euro
 2. Areał do 300 ha
 3. Rolnik uzyskujący roczny przychód ze sprzedaży(ostatnie 12 miesięcy) w wysokości co najmniej
  -75 tys. zł (w przypadku obszarów A, C i D)
  -45 tys. zł (w przypadku obszaru B – gospodarstwa ekologiczne).

Jakie wsparcie można otrzymać :


65% kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku rolników, którzy nie ukończyli 41 lat lub prowadzą gospodarstwo ekologiczne
45% kosztów w przypadku pozostałych operacji.
Jedno gospodarstwo –
Obszar A – 300 tys zł
obszarze B – 1,3 mln zł, przy czym: a) 1 mln zł – w przypadku inwestycji polegających na: – budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych obiektów) lub – zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, lub – budowie lub modernizacji budynków do przechowywania owoców lub warzyw z zastosowaniem odpowiednich technologii przechowywania, b) 300 tys. zł – w przypadku pozostałych inwestycji;
obszarze C – 1,3 mln zł, przy czym: a) 1 mln zł – w przypadku inwestycji polegających na budowie lub modernizacji budynków do przechowywania owoców lub warzyw z zastosowaniem odpowiednich technologii przechowywania, b) 300 tys. zł – w przypadku pozostałych inwestycji;
obszarze D – maszyny do zbioru 300 tys. zł. ( grupa rolników – min 3)

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

Obszar A Operacje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na:
· stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej.

Obszar B Operacje dotyczące produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną polegające na:
• budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych obiektów). Operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli do utrzymywania zwierząt gospodarskich muszą zakładać wyłącznie bezuwięziowe utrzymanie zwierząt,
• stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, w tym w budynkach lub budowlach służących do produkcji ekologicznej,
• zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań,
• zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej), w tym operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych,
• zakupie lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do ekologicznej produkcji rolnej,
• budowie albo zakupie elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.
Pomoc w obszarze B dotyczy gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną na rynek, w przypadku których co najmniej 80% powierzchni/produkcji/zwierząt jest objęte tym system w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy. Należy wykazywać sprzedaż produktów ekologicznych z gospodarstwa.

Obszar C Operacje dotyczące produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie polegające na zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym sprzedaży bezpośredniej), operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie nowego sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych. Np. przechowalnie, chłodnie, silosy, suszarnie, sortownie, pakowaczki , hale, magazyny

Obszar D Operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie lub leasingu maszyn do zbioru. Np. kombajn


Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie:

chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny,
zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,
sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.


Cel dofinansowani:


Celem interwencji jest zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw poprzez:
-racjonalizację technologii produkcji,

 • wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji,
  -zmianę profilu produkcji,
  -poprawę jakości produkcji,
  -zwiększenie wartości dodanej produktu.
Scroll to Top