Rozwój małych gospodarstw

120 000 zł dotacji

Nabór 11 lipca 2024- 9 sierpnia 2024


Dla kogo :

  1. Rolnik prowadzący działalność rolniczą o wielkości ekonomicznej gospodarstwa poniżej 25000 tys euro.
  2. Posiada przychód z gospodarstwa minimalnie 5000zł

Jakie wsparcie można otrzymać :


Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach.

120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną.

100 tys. zł – pozostałe.

Intensywność pomocy – do 85 % kosztów operacji-
Biorąc 100 tys złotych pomocy trzeba wydać niecałe 118 tys – 18 tys z własnych środków

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:


W ramach inwestycji materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia produkcji rolnej,
w tym ekologicznej, i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie, uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie:
1) inwestycje budowlane;
2) zakup nowego wyposażenia budynków lub budowli;
3) zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego;
4) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

Pomoc przyznaje się na operację zapewniającą zwiększenie orientacji rynkowej
gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze:


1) produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub
2) produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży
produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi,
lub
3) rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko
produktów rolnych) na rynek w ramach KŁD (RHD, sprzedaży bezpośredniej
lub dostaw bezpośrednich).

Zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa może nastąpić poprzez między
innymi:


1) zmianę profilu produkcji;
2) poprawę jakości produkcji;
3) zwiększenie wartości dodanej produktu;
4) wprowadzenie nowego produktu na rynek;
5) rozpoczęcie wprowadzania produktu na rynek w ramach KŁD

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie:


• zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego
• roślin wieloletnich na cele energetyczne
• niektórych działów specjalnych m.in. hodowla zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych, ryb akwariowych
• sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

Scroll to Top